วันที่ 18-22 เมษายน 2566 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ (หลักสูตรระยะสั้น) จำนวน 2 หลักสูตร ให้กับบุคลากรและนักศึกษาจากมูลนิธิซาทูเล่ จำนวน 10 คน ดังนี้

หลักสูตรที่ 1 “การสร้างธุรกิจออนไลน์อย่างมืออาชีพด้วยสมาร์ทโฟน” ระหว่างวันที่ 18-22 เมษายน 2566 เวลา 08.30-17.00 น. โดยวิทยากร อาจารย์ ดร.ชูเกียรติ เนื้อไม้ วิชาเอกการตลาด ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรพันธ์ หวาจ้อย วิชาเอกเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล อาจารย์ฉัตรชัย อินทรประพันธ์ วิชาเอกเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลอยพรรณ สอนสุวิทย์ วิชาเอกเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล อาจารย์ชลธิชา แสงงาม วิชาเอกเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล และผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤติเดช จินดาภัทร์ สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (แม่สอด) ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

หลักสูตรที่ 2 “ศิลปะการผสมเครื่องดื่มสู่การเป็นผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพ” ระหว่างวันที่ 20-22 เมษายน 2566 เวลา 08.30-17.00 น. โดยวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนีวรรณ บุญอนนท์ และคุณอภิรดี หาดบุตย์ ณ ห้องจัดนิทรรศการชั้นหนึ่ง อาคารปฏิบัติการเพื่อการส่งออก ศูนย์ศึกษาและพัฒนาอัญมณี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด