วันที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การออกแบบวิจัยเชิงปริมาณและสถิติที่เหมาะสมเพื่อขอตำแหน่งผลงานทางวิชาการ” ซึ่งได้รับเกียตริจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา จันทร์คง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มาเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ และประสบการณ์ในครั้งนี้ ซึ่งมีคณาจารย์สนใจเข้าร่วมอบรม จำนวน 40 คน ณ ห้องประชุมชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร