วันที่ 27 – 28 เมษายน 2566 คณาจารย์ และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ดังนี้

🔺 กิจกรรมที่ 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์ 2566 – 2570 และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2566 เพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์ 2566 – 2570 ฉบับปรับปรุง 2567 และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2567 (กิจกรรมที่ 1) ระหว่างวันที่ 27 – 28 เมษายน 2566 เวลา 08.30 น. – 16.30 น.

🔺 กิจกรรมที่ 2 พิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้อาวุโสและผู้บริหาร ประเพณีสงกรานต์ราชภัฏ ประจำปี 2566 ในวันที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 12.00 – 13.00 น.

🔺 กิจกรรมที่ 3 การบรรยายพิเศษ “Disruptive Higher Education” โดย ดร.กิติพงษ์ พร้อมวงค์ ผู้อำนวยการสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในวันที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 14.30 – 16.00 น.