วันที่ 29 เมษายน 2566 – วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได่เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ทบทวนแผนกลยุทธ์ 2566 – 2570 และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2566 เพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์ 2566 – 2570 ฉบับปรับปรุง 2567 และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2567” (กิจกรรมที่ 2) ซึ่งภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและบุคลากร และตัวแทนหน่วยงานนำเสนอแผนต่อคณะกรรมการอำนวยการ เพื่อให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและเติมเต็มประเด็นต่างๆ ให้ครอบคลุมแผนของมหาวิทยาลัยฯ ณ โรงแรมเดอะซายน์ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี