วันที่ 7 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ” ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ธิติพัฒน์ เอี่ยมนิรันดร์ กรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นวิทยากรให้ความรู้ และประสบการณ์ในครั้งนี้ ณ KM Room ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร