วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิจัยและพัฒนาเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ” โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอื้อมพร หลินเจริญ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นวิทยากรให้ความรู้ และประสบการณ์ในครั้งนี้ เพื่อให้คณาจารย์มีแนวทาง และกระบวนการในการจัดทำงานวิจัยที่ถูกต้อง มีคุณภาพ และมีประโยชน์ในระดับจังหวัดหรือระดับประเทศ เพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์ ณ ห้องประชุม ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร