วันที่ 21-23 พฤษภาคม 2566 คณาจารย์ และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ดำเนินการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนบริการวิชาการ และการทบทวนแผนกลยุทธ์ คณะวิทยาการจัดการ ประจำปี พ.ศ. 2566 – 2570 เพื่อยกร่างแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2567 (กิจกรรมที่ 1) ณ ห้องประชุมโรงแรม The Phu Beach จังหวัดกระบี่ และศึกษาดูงานองค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ พร้อมลงพื้นที่ชุมชนเพื่อประชุมเชิงปฏิบัติการ ณ ชุมชนท่องเที่ยวเกาะกลาง จังหวัดกระบี่ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจด้านบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม และสร้างการมีส่วนร่วมของคณาจารย์ และบุคลากรในการจัดทำแผนการดำเนินการให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น