วันที่ 12 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป ผู้ช่วยศาสตราจารย์พลอยณัชชา เดชะเศรษฐ์ศิริ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน และนางสาวสุพัชรี ท้ายนาวา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงาน แนวทางการยกระดับการพัฒนาการดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เพื่อให้สามารถนำมาปรับใช้ในการผลักดันการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนได้ และสามารถนำแนวทางการรวบรวมผลการดำเนินงาน การวิจัย และบริการวิชาการ มาปรับใช้กับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยต่อไปได้ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่