วันที่ 16 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป คณาจารย์ และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์ ประจำปี 2566-2570 และร่างแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2567 เพื่อให้คณาจารย์ และบุคลากรภายในคณะวิทยาการจัดการ มีส่วนร่วมในการทบทวน แลกเปลี่ยน และระดมความคิดเห็น  เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการพัฒนาคณะวิทยาการจัดการต่อไป ณ ห้องประชุม ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร