วันที่ 16 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป อาจารย์ และนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้เข้าศึกษาดูงานเสริมสร้างประสบการณ์ด้านต้นทุน ภาษีอากร ภายใต้โครงการการจัดการเรียนบูรณาการกับการปฏิบัติงาน (WIL) เพื่อเรียนรู้ประสบการณ์จากการสังเกตกระบวนการทำงานของผู้ประสบความสำเร็จในการทำงาน หรือบุคคลต้นแบบ เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้ตรงกับความต้องการและความจำเป็นของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สำนักงานบัญชีอย่างแท้จริง ณ ฝ่ายกระบวนการผลิตและบรรจุ บริษัทเบียร์ไทย (1991) จำกัด (มหาชน)