วันที่ 17-18 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ และเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ 2566 ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการบัญชี เพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน ณ ห้องประชุม ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร