วันที่ 24 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมสู่การทำงานเป็นนักบัญชีมืออาชีพ ในหัวข้อ “ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)” ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง ทั้งผู้ใช้บัณฑิต และศิษย์เก่า ได้แก่ คุณศิริรักษ์ อิ่นพันธ์ ผู้จัดการสำนักงานธารินทร์การบัญชีและภาษีอากร คุณทิพย์สุดา แสงอรุณ ผู้ช่วยผู้จัดการ หจก.เดือนฉายการบัญชีและภาษีอากร คุณรติพร มาศงามเมือง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ หน่วยเบิกจ่าย โครงการชลประทานกำแพงเพชร คุณพรพรรณ แก้วเพชร นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร คุณจิราพร เณรจาที นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร และคุณศรัณย์ ฉลองเดชากุล เจ้าหน้าที่การเงิน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร มาให้ความรู้และประสบการณ์ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมจำปา ชั้น 4 อาคารกองพัฒนานักศึกษา (SAC) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร