วันที่ 21 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้จัดกิจกรรมไหว้ครูมัคคุเทศก์ไทย ประจำปีการศึกษา 2566 ให้กับนักศึกษาทุกชั้นปี เพื่อให้นักศึกษาได้น้อมราลึกถึงคุณบิดาแห่งมัคคุเทศก์ไทย และมีความรู้ความเข้าใจ ทั้งภาคทฤษฎีการปฏิบัติงานและบทบาทหน้าที่ของการเป็นมัคคุเทศก์ ณ ห้องประชุม ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร