วันที่ 21 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว คณะวิทยากาารจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้จัดกิจกรรมสัมมนาปลายภาค การจัดการเรียนการสอนควบคู่กับการทำงานในสถานประกอบการ ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2565 ให้กับนักศึกษา ณ ห้องประชุม ชั้น 6 คณะวิทยากาารจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร