วันที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้กับนักศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียนตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร คุณวงเดือน น้อยนาช ศิษย์เก่าโปรแกรมวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม และวิทยากรผู้ช่วย มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการผสมเครื่องดื่ม ณ ห้องประชุม ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร