วันที่ 30 มิถุนายน 2566 ผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 และนานาชาติ ครั้งที่ 5 “วิทยาการจัดการวิชาการ 2023  BCG Model : พลิกฐานคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน” The 12ᵗʰ National and The 5ᵗʰ International Conference Management Sciences 2023 BCG Model : Creative Economy for Sustainable Development ณ ห้องประชุม FMS 102 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยลัยราชภัฏอุตรดิตถ์