วันที่ 6 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป คณาจารย์ และนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 “น้อมจิตวันทา บูชาครู กตัญญูกตเวที” เพื่อให้ศิษย์ได้แสดงความเคารพเทิดทูนครูบาอาจารย์ ผู้ถ่ายทอดสรรพวิชาความรู้ให้กับศิษย์ ด้วยความรัก ความเมตตา และความปรารถนาดี ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร