วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการนำเสนอนวัตกรรม (Innovation) หรือแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ณ ห้องประชุม ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีของบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ ซึ่งมีผู้นำเสนอนวัตกรรม และได้รับรางวัลดังต่อไปนี้

     1. รางวัลชนะเลิศ ผู้รับผิดชอบ นางสาวสุภาภรณ์ หมั่นหา และนายประพล จิตคติ  เรื่อง การจัดการเรียนการสอนรูปแบบสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานในสถานประกอบการ (Cooperative and Work Integrated Education หรือ CWIE) เขตพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

     2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ผู้รับผิดชอบ ผศ.ดร.เพ็ญศรี ยวงแก้ว , อ.อนันธิตรา ดอนบันเทา, อาจารย์ ดร.คุณัญญา เบญจวรรณ เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวแปรรูปจากหยวกกล้วย กรณีศึกษาโรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร

     3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ผู้รับผิดชอบ ผศ.ดร.รัชนีวรรณ  บุญอนนท์ , อาจารย์ยุชิตา กันหามิ่ง, นายวชิรวิทย์  กรรณิกา เรื่อง การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านมะเดื่อชุมพร ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร

     4. รางวัลชมเชย ผู้รับผิดชอบ ผศ.ดร.เพ็ญศรี ยวงแก้ว,  อาจารย์พัตราภรณ์ อารีเอื้อ เรื่อง การพัฒนาบรรจุภัณฑ์และตราสินค้าผลิตภัณฑ์น้ำพริกกะปิไทยทรงดำ บ้านคลองแตงโม ตำบลโกสัมพีนคร อำเภอโกสัมพี จังหวัดกำแพงเพชร

     5. รางวัลชมเชย ผู้รับผิดชอบ นส.คุณัญญา เบญจวรรณ, นส.สุมิตรา หอมอรุณ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพด้านอาชีพของชุมชนบ้านทุ่งสวน ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร