วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป ผู้ช่วยศาสตราจารย์การันต์ เจริญสุววรณ คณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พลอยณัชชา เดชะเศรษฐ์ศิริ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน และนางสาวสุพัชรี ท้ายนาวา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) เพื่อสรุปผลการศึกษาดูงาน ภายใต้หัวข้อ “แนวทางการยกระดับการพัฒนาการดำเนิงานเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และTHE Impact Rankings” เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเพื่อหารือการดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 8 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร