วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566 และพิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยงานที่ได้รับรางวัลการประเมิน กิจกรรม “พัฒนาแหล่งน้ำและการบริหารจัดการขยะมูลฝอยภายในมหาวิทยาลัย” ภายใต้โครงการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG) ในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยและชุมชน ณ ลานกิจกรรม หน้าอาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร