วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 11.00 น.เป็นต้นไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566 ในโครงการบริจาคโลหิต “ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อด้วยใจ” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษารู้จักการเสียสละ มีน้าใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้กับสังคม และเพื่อส่งเสริมการทำความดี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมรัตนอาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร