วันที่ 28 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป บุคลากรสายสนับสนุน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้เข้าร่วมอบรมการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำนวัตกรรมบริการของหน่วยงานสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณสนามชัย แพนดี และคุณไพจิตร จันทร์ภักดี จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติเป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิให้ความรู้ในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้มีคุณภาพ มีความสามารถในการคิดค้นผลิตผลงานเชิงสร้างสรรค์เพื่อการบริการ อีกทั้ง เพื่อให้บุคลากรได้รับองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำนวัตกรรมการบริการที่มาจากงานประจำ ตลอดจนเพื่อพัฒนาและผลิตนวัตกรรมบริการสู่การพัฒนามหาวิทยาลัยดิจิทัล ณ หอประชุมรัตนอาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร