วันที่ 29 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ดำเนินการจัดอบรม ในหัวข้อ “การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการด้วยผลงานวิชาการรับใช้สังคม (ออนไลน์)” ให้กับคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ และบุคลากรที่สนใจ โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา มิ่งฉาย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร