วันที่ 6 กันยายน 2566 วิชาเอกการเงินและการธนาคาร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้จัดโครงการค่ายวิชาการทางการเงิน นักการเงินรุ่นเยาว์ “อบรมด้านความรู้ทางการเงินและการลงทุนเบื้องต้น ผ่านกิจกรรมบอร์ดเกม (Cash Flow)” ให้กับนักเรียนวิทยาลัยอาชีวเทศบาลเมืองกำแพงเพชร จำนวน 42 คน โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบประกอบด้วย อาจารย์วิษณุเดช นันไชยแก้ว อาจารย์ ดร.คุณัญญา เบญจวรรณ อาจารย์นภาลัย บุญคำเมือง ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุธิดา เพชรพิมูล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพร โสมคำภา ในการดำเนินโครงการนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้รับความรู้ด้านการเงินและการลงทุน ผ่านกิจกรรมบอร์ดเกมทางการเงิน ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวเทศบาลเมืองกำแพงเพชร