วันที่ 27 กันยายน 2566 เวลา 18.00 น.เป็นต้นไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ดำเนินการจัดงานมุทิตาจิต เกษียณรำลึก “ราตรี ดิถีสุข” แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ราตรี สิทธิพงษ์ เพื่อแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ซึ่งเปรียบเสมือนฟันเฟืองสำคัญในการปฏิบัติราชการ ด้วยความวิริยะอุตสาหะ ความตั้งใจที่อุทิศให้แก่คณะ และมหาวิทยาลัยฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร