วันที่ 29 กันยายน 2566 เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้เข้าร่วมวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย ซึ่งภายในงานประกอบด้วย  พิธีทำบุญตักบาตร (พระสงฆ์ 29 รูป) วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร พิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งนายกสภา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร พิธีมอบรางวัลคณาจารย์และบุคลากรที่ประพฤติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพดีเด่น ประจำ ปี 2565 และพิธีมอบเกียรติบัตรผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ณ อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร