วันที่ 11 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป บุคลากรคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันนวมินทรมหาราช ประจำปี 2566 ณ บริเวณอาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร