วันที่ 26-27 ตุลาคม 2566 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป บุคลากรสายสนับสนุน ระดับชำนาญการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเป็นคณะ : หลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาหัวหน้างานยุคใหม่ เพื่อการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านภาวะผู้นำให้เป็นผู้นำที่มีคุณภาพ มีความสามารถในการบริหารคน บริหารงาน บริหารเวลา การจัดการงานให้สำเร็จ และการบริหารทีมงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่ต้องการ และเพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาตนเองเข้าสู่ระดับที่สูงขึ้นและเป็นผู้นำทีมในอนาคตต่อไป ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 3 อาคารกิจกรรมนักศึกษา (SAC) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร