วันที่ 27 ตุลาคม 2566 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรพันธ์ หวาจ้อย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและโครงการพิเศษ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการวางแผนและปฏิบัติการแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการรับสมัครสอบคัดเลือก และแนะนำหลักสูตรที่เปิดรับในปีการศึกษา 2567 ให้กับสถานศึกษาในจังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดพิจิตร จังหวัดตาก และจังหวัดสุโขทัย ได้รับทราบข้อมูลและสามารถประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้กับนักเรียนต่อไปได้ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร