วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ “เทคนิคการใช้ Canva สำหรับการเรียนการสอน” ให้กับคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรพันธ์ หวาจ้อย และอาจารย์มนตรี ใจแน่น อาจารย์ประจำวิชาเอกเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ KM Room ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร