วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป ผู้ช่วยศาสตราจารย์การันต์ เจริญสุวรรณ คณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนีวรรณ บุญอนนท์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และอาจารย์ชลธิชา แสงงาม รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้เข้าร่วมประชุมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการฯ ระหว่างคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์