วันที่ 9 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป วิชาเอกการเงินและการธนาคาร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม “ความรู้ด้านประกันวินาศภัย เพื่อการสอบนายหน้าประกันวินาศภัย” ภายใต้โครงการการพัฒนาวิชาการและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษา ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณปราณิศา วันมา เจ้าหน้าที่ผู้แทนการตลาดอาวุโส ธนาคารเกรียตินาคินภัทร จำกัดมหาชน เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษาในครั้งนี้ ณ ห้อง 11201 ชั้น 2 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยรายภัฏกำแพงเพชร