วันที่ 10 – 11 ธันวาคม 2566 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป คณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้เข้าร่วมพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปีการศึกษา 2563 – 2564 เพื่อฝึกซ้อมก่อนเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 13 ธันวาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ให้กับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ภาพถ่าย: สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร