วันที่ 4 มกราคม 2567 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป ผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้เข้าร่วมอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้ประโยชน์และพัฒนาองค์กรด้วยเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) พ.ศ. 2567 – 2570 ที่มุ่งเน้นผลดำเนินการที่เป็นเลิศ (สำหรับผู้บริหารระดับหน่วยงาน และมหาวิทยาลัย) โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ มุ่งวัฒนา ผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับและการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ฉบับปี 2567-2570 ไปใช้ ภายใต้คณะกรรมการอนุกรรมการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (สป.อว.) เป็นวิทยากร เพื่อแสดงถึงสิ่งสำคัญที่มีผลต่อวิธีการดำเนินงาน และความท้าทายสำคัญคัญที่องค์กรเผชิญอยู่ ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 3 อาคารกิจกรรมนักศึกษา (SAC) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร