วันที่ 10 มกราคม 2567 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป วิชาเอกการเงินและการธนาคาร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ดำเนินจัดโครงการค่ายวิชาการ “ความรู้ด้านการเงินและการลงทุนเบื้องต้น ผ่านกิจกรรมบอร์ดเกมทางการเงิน (Cash Flow)” ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ณ ห้องประชุม โรงเรียนวังตะเคียนประชานุสรณ์ จังหวัดกำแพงเพชร