วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป อาจารย์สุภาภรณ์ หมั่นหา ประธานสาขาวิชา และนักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้จัดเตรียมกิจกรรมฐาน Rotations ซึ่งประกอบไปด้วย Kitchen Zone, Drinks & Beverages, และ Health & Spa นอกจากนี้ ยังมีการบรรยายในหัวข้อ “มารยาทบนโต๊ะอาหารสากล” ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัชรวิทยา ณ โรงแรมน้ำเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร