วันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2567 คณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาผลงานวิชาการ เพื่อยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการ โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร.วิทยา จันทร์ศิลา กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญการทำผลงานวิชาการมาเป็นวิทยากร ณ อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ซึ่งกิจกรรม มีดังนี้

🔺 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 การบรรยายพิเศษ เรื่อง แนวทางการประเมินการสอน การจัดทำเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน และการจัดทำแผนพัฒนาตนเองในการพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการ ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 8 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14)

🔺 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 แนวทางการทำวิจัยและข้อบกพร่องบางประการของรายงานการวิจัย ปัจจัยสำคัญในการจัดทำผลงานทางวิชาการ ข้อคิดในการทำผลงานทางวิชาการ ณ ห้องประชุมดารารัตน์ ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14)