วันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2567 คณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำหลักสูตรตามแนวทาง Outcome Based Education” โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ดร.พฤฒินันท์ สุฤทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทุมา ฤทธิ์โพธิ์ คณะพยาบาลศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดมพร ธีระวิริยะกุล คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งการอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ประจำหลักสูตรมีความรู้ความเข้าใจแนวคิดของการจัดการศึกษาแบบมุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้ (Outcome Based Education) ตลอดจนสามารถกำหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังระดับหลักสูตร (PLOs) และผลการเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชา (CLOs) ที่มีความเชื่อมโยงสอดคล้องกันได้ ณ หอประชุมรัตนอาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร