วันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป งานวิเทศสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมความพร้อมการสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษโทอิค (TOEIC)” โดยวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิศากร ประคองชาติ ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีทักษะความรู้ด้านภาษาอังกฤษ และเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถนาความรู้ด้านภาษาอังกฤษไปใช้ประโยชน์ได้จริง ซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วมจำนวน 40 คน ณ ห้อง 11301 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร