วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป ผู้ช่วยศาสตราจารย์การันต์ เจริญสุวรรณ คณบดี และนางสุภาภรณ์ หมั่นหา หัวหน้าสำนักงานคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กับ หน่วยงานระดับคณะ สำนัก สถาบัน และกอง ซึ่งภายในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ มีการบรรยายให้ความรู้การจัดการขยะมูลฝอยภายในมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์นพรัตน์ ไชยวิโน คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัย การชี้แจงรายละเอียดระบบและกลไกการจัดการขยะภายในมหาวิทยาลัยและกิจกรรมการรวมพลจัดการขยะ แยกขยะก่อนทิ้ง รักษ์ KPRU รักษ์โลก โดยนางสาวเกศกนกกรณ์ ไทยณดาขันธ์อิน รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานพัสดุ และนางสาวกชพรรณ พงษ์พยัคเลิศ ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่ ณ ห้องประชุมดาวเรือง ชั้น 9 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร