วันที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการทบทวนแผนกลยุทธ์ 2566-2567 (ฉบับปรับปรุง 2567) และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2567 เพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์ 2566-2567 (ฉบับปรับปรุง 2568) และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2568 ระหว่างวันที่ 22-23 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ซึ่งภายในงานมีการบรรยายพิเศษจากวิทยากร ทั้ง 2 ท่าน โดยในช่วงเช้าเป็นการบรรยายพิเศษ เรื่อง บทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏในการขับเคลื่อนประเทศสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดย ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ ผู้อำนวยการ สอวช. และในภาคบ่ายเป็นการบรรยายพิเศษ เรื่อง การผลิตและพัฒนากำลังคนที่สอดคล้องต่อความต้องการของประเทศ โดย ดร.อรพรรณ เวียรชัย ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือ สอวช. ซึ่งการบรรยายในครั้งนี้จะสามารถนำข้อมูลที่ได้ไปสู่กระบวนการพัฒนาแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการประจำปี ที่ใช้เป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดได้