วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 2/2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Microsoft Team ซึ่งภายในการประชุมประกอบด้วยการนำเสนอหลักสูตรวิชาโทของคณะวิทยาการจัดการต่อคณะกรรมการประจำคณะ เพื่อพิจารณาหลักสูตรก่อนนำเสนอมหาวิทยาลัยฯ ณ KM Room ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร