วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 น.เป็นต้นไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ “แนวทางการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามเกณฑ์ AUN-QA” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์การันต์ เจริญสุวรรณ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร