วันที่ 3-4 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ…ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธิกิจ และการจัดทำแผนกลยุทธ์ โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา ความคุ้นเคย เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ ซึ่งมีผู้บริหาร และประธานโปรแกรมวิชาเข้าร่วมการประชุม จำนวน 15 คน ณ KM Room ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร