เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2561 เวลา 06.00 น. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ร่วมกิจกรรม KPRU SO FUN RUN SAY NO FOAM AND PLASTIC งานเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ รักสุขาภาพ เลิกใช้โฟมและพลาสติก ระยะทาง 4.5 กิโลเมตร โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดี เป็นประธานในพิธี ณ ลานหน้าอาคารทีปังกรรัศมีโชติ โดยโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อประกาศวันดีเดย์ ลด ละ เลิก ใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร และรณรงค์ให้บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และประชาชน ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก เพื่อลดโลกร้อน ลดปริมาณขยะ และเพื่อสุขภาพที่ดี รวมถึงรณรงค์เชิญชวนให้วัสดุหรือภาชนะที่ทำจากธรรมชาติหรือผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยต่อสุขภาพและย่อยสลายได้ ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมเต้นแอโรบิกเพื่ออบอุ่นร่างกายก่อนวิ่ง จากนั้นพิธีเปิดโดยอธิการบดีกล่าวเปิดงาน และทำพิธีทุบกล่องโฟมยักษ์ เพื่อประกาศว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมใจ ลด ละ เลิกใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหารและถุลพลาสติกตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ซึ่งการจัดการแข่งขันในวันนี้ ใช้ระยะทางวิ่งทั้งสิ้น 4.5 กิโลเมตร แบ่งออกเป็น 4 ประเภทคือ ประเภทนักศึกษา ประเภทบุคลากรของมหาวิทยาลัย ประเภทบุคคลภายนอก-ประชาชนทั่วไป และประเภทวัยใส 50+ โดยมีถ้วยรางวัลจำนวน 21 ถ้วย และเหรียญรางวัลจำนวน 300 เหรียญ