เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป โปรแกรมวิชาการเงินและการธนาคาร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมี ดร.อดิศักดิ์ โชติธรรมธรา เป็นประธานกรรมการ ดร.ศรีนวล อินผึ้ง และ อาจารย์จริยา รอดจันทร์ เป็นกรรมการในการตรวจประเมินในครั้งนี้ ณ KM Room ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร