เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป คณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับสำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมประชุม “การกำกับติดตามการดำเนินงานตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรและคณะ” ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรอนงค์ แจ่มผล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญดาว แจ่มแจ้ง ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญล้อม ด้วงวิเศษ ประธานโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์  และนางสาวชรินรัตน์ บุญมาก รองผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา มาให้คำแนะนำ ชี้แนะในการปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น ณ ห้องประชุม ชั้น 6 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร