เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป โปรแกรมวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา ความคุ้นเคย อาจารย์ ดร.วรีรัตน์ สัมพัทธ์พงศ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธาสินี ศิริโภคาภิรมย์ เป็นคณะกรรมการตรวจประเมินในครั้งนี้ เพื่อแลกเปลี่ยน เสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรต่อไป ณ ห้องประชุม ชั้น 6 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร