เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป โปรแกรมวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ จันตะนี เป็นประธานกรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทราพร จันตะนี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาณิสรา จรัสวิญญู เป็นกรรมการในการตรวจประเมินฯ ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม ชั้น 6 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร