เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น.เป็นต้นไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเกณฑ์คุณภาพ เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) และเกณฑ์คุณภาพเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน ระดับหลักสูตร (AUN-QA)” ให้กับบุคลากรในคณะ ณ ห้องประชุม ชั้น 6 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร